Statut

Cele stowarzyszenia

 1. Pielęgnowanie polskiej świadomości narodowej i bogactwa ojczystej kultury
 2. Poznawanie historii Polski oraz kultywowanie tradycji patriotycznych i kulturowych
 3. Upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych i uczestniczących w nich zasłużonych osób
 4. Krzewienie wiedzy, że piękno i kultura języka polskiego jest jednym z istotnych świadectw patriotyzmu
 5. Obrona wartości narodowych i związanych z nimi wartości chrześcijańskich oraz przeciwstawienie się atakom szkalującym dobre imię Polski
 6. Kształtowanie wśród młodego pokolenia poczucia tożsamości narodowej oraz dumy z dokonań rodaków, którzy zasłużyli się dla Polski i innych narodów
 7. Dla realizacji w/w celów Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami państwowymi, samorządowymi i pozarządowymi, stawiającymi sobie podobne cele oraz z lokalnymi władzami Kościoła Katolickiego i innych wyznań
 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
  • organizowanie spotkań z członkami władz lokalnych, politykami, działaczami samorządowymi oraz przedstawicielami grup społecznych, młodzieżą, kombatantami i innymi
  • organizowanie uroczystości rocznicowych upamiętniających ważne wydarzenia patriotyczne
  • organizowanie imprez kulturalnych, takich jak konkursy wiedzy historycznej, poetyckie, muzyczne, wykłady oraz konferencje,
  • publikacje medialne
  • tworzenie trwałych śladów pamięci w różnych formach architektonicznych.